CLICK ME

Wednesday, 8 January 2014

AMMA THO

మానాన్నపోయిసంవత్సరంఅయింది. మాఅమ్మనాన్నపోయినదుఖంనుండితేరుకుంది. నేనుబియస్సిఫైనల్ఇయర్చదువుతున్నాను. అమ్మకు 40 నాకు 20 వయసు. మానాన్నబాగాడబ్బుదాచిపెట్టినందువాళ్ళమాకుడబ్బుకుకొదవలేదు. సొంతఇల్లు.అసలునాకుఉద్యోగంచెయ్యాల్సినఅవసరంకూడాలేదు. కానీచదువుఉండాలికదాఅనిచదువుతున్నాను.కానినాకుచదువుధ్యాసకన్నాసెక్స్ధ్యాసఎక్కువ. ఇంట్లోఉండేదినేనుమాఅమ్మ. ఇద్దరమే. అమ్మనాపక్కనేకూర్చునిచదివించేది. నాకుఅమ్మగారాబంఎక్కువ. నాకుమాఅమ్మలోనచ్చినవిమాఅమ్మతలవెంట్రుకలు.నల్లగాపొడుగ్గాపిర్రలదాకావేలాడుతూఉంటాయి. నేనుఅమ్మవెనకకూర్చునిఅమ్మవెంట్రుకలునిమురుతూఆవెంట్రుకలవాసనచూస్తూఅమ్మవీపుమీదతలపెట్టుకొనిఎంజాయిచేస్తుంటాను. మాఅమ్మఒత్తుగావాలుజడవేసుకుంటుంది. కనీఅలావెంట్రుకలుఅమ్మవీపుమీదపరుచుకొనిఉంటేనేనాకుఇష్టం. మాఅమ్మతరచుగానన్నువాటేసుకొనిముద్దుపెట్టుకొనేది. నేనుకూడాఅమ్మబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టెవాడిని. "ఎరారాజానాతలవెంట్రుకలుఅంటేనీకుఎందుకురాఅంతఇష్టం" అనేదిమాఅమ్మ.
"నీతలవెంట్రుకలుసిల్క్మాదిరిమెత్తగాఉంటాయమ్మా.నీవెంట్రుకలునామొహానికిరుద్డుకుంటుంటేహాయిగాఉంటుందమ్మా." అన్నాను. నారూముఅమ్మరూముసెపరేట్గాఉండేవి. నేనుపొద్దుపోయేదాకాచదువుకుంటుంటేఅమ్మనారూములోకివచ్చేది.ఎరారాజాఇంకానిద్రపోలేదా." అంటూనాదగ్గరకువచ్చినాపక్కనకూర్చునినావీపుచుట్టూచేతులువేసినన్నుగట్టిగాహత్తుకోనేది . నేనుకూడాఅమ్మవీపుచుట్టూచేతులువేసిచదువుకుంటున్నానమ్మాఅనేవాడిని.అప్పుడుఅమ్మలావుపాటిసళ్ళునాగుండెలకుఅదుముకొనేవి.

నేనుఅమ్మనుఅలాగట్టిగావాటేసుకొనిఅమ్మబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టుకొంతుంటే "పోరాకొంటెవెధవా.అనీకొంటెపనులు" అనిముద్దుముద్దుగాఅనేది. "చదివిందిచాలుకానీఇంకానిద్రపో. రేపుపొద్దున్నలేవాలికదా" అనేదిఅమ్మ. నేనుపాడుకోగానేఅమ్మతనరూముకువెళ్ళేది. కానిఅమ్మకుఒపట్టాననిద్రపట్టేదికాదు .నాన్నగుర్తుకువచ్చేవాడేమో. అమ్మతనచేతినితనతొడలమధ్యఅడుముకోడంఎన్నోసార్లుచూచాను. ఒక్కోసారిబోర్లాపడుకోనేది. అప్పుడుఅమ్మఎత్తైనపిర్రలుచూస్తుంటేనాకులవడాలేచేది. మాఅమ్మనాకుపొద్దుటేనిద్రలేపికాఫీకప్చేతికిఇచ్చేది. అలాఒంగినిద్రలేపుతుంటేఅమ్మలావుపాటిసళ్ళునామొహంమీదఅడుముకుంటుంటే,నాకుఅసలేమార్నింగ్ఎరేక్షన్దానికితోడూఅమ్మబలిసినసళ్ళుమొహంమీదఆడుతుంటేనామొడ్డబిర్రబిగిసిపోయేది. . అమ్మనాబుగ్గమీదచుప్చుప్మంటూముద్దులుపెట్టివెళ్ళేది. నావయసు 20 అయినాబాగాపుష్టిగాబలంగాహాన్డ్సంగాఉండేవాడిని. నాకుఒకఅలవాటుఉండేదినాచేతులుతడిఅయితేనేనునాసుతులనుఅమ్మపమిటకొంగుకుతుడుచుకోనేవాడిని. ఒక్కోసారిఅమ్మపమిటకొంగుజారిపోయేది. ""ఛీవెధవాఏమిటాలాగడం" అనేదిఅమ్మ.

ఆరోజురాత్రి 10 అయింది. నేనుఒకసంతోకుస్తీపడుతున్నాను. అమ్మవచ్చినాపక్కనకూర్చుంది.


ఆరోజురాత్రి 10 అయింది. నేనుఒకసంతోకుస్తీపడుతున్నాను. అమ్మవచ్చినాపక్కనకూర్చుంది.
"ఏంటిరాజాఇంకామేలుకున్నావు" అందిఅమ్మ.
"ఏమీలేదమ్మా. ఈసంరావడంలేదు." అన్నాను.
అమ్మనాకుదగ్గరగాజరిగింది. తనబుగ్గలకునాబుగ్గలుఅదిమింది. నావీపుచుట్టూచేతులువేసినన్నువాటేసుకుంది.
"అమ్మపక్కనఉందిగాఇప్పుడుచెయ్యి ---వస్తుంది" అందిఅమ్మనాబుగ్గలుముద్దుపెట్టుకుంటూ.
అమ్మబలిసినసళ్ళునాబుజాలకుఅడుముకున్తున్నాయి. నాకుమొడ్డలేచింది.
నేనుకూడాఅమ్మవీపుచుట్టూచేతులువేసిఅమ్మనుగట్టిగావాటేసుకున్నాను.
"అమ్మాఅమ్మానువ్వుప్రతిరోజూనాపక్కనకూర్చోవేనాకుసంస్అన్నీవస్తాయి" అన్నానుఅమ్మబుగ్గలమీదమెడమీదముద్దులుపెడుతూ.
"నీకుబాగాచదువువస్తుందంటేనీపక్కనకూర్చోడంఏమిట్రారోజూనీపక్కనేపడుకుంటాను" అందిఅమ్మనావీపునిమురుతూ.
నేనుకూడాఅమ్మవీపుమీదచేతులువేసిఅమ్మవీపునిమురుతున్నాను. అమ్మమెత్తటిశరీరంనాకుతగులుతుంటేనాకుమొడ్డఆగడంలేదు. అమ్మబుగ్గలకునాబుగ్గాలురుద్దుతూఅమ్మపెదాలుచీకుతున్నాను. అమ్మఏమీఅనడంలేదు. అమ్మకుకూడాఇష్టంలాగుంది.

"నారాజాకునేనంటేఎంతప్రేమో" అంటూనాబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టుకుందిఅమ్మ.
"అమ్మఅమ్మాఇంకాపడుకున్తానే. నాప్రాబ్లంవచ్చేసింది" అన్నాను.
అమ్మనన్నువాటేసుకొనినాబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టిగుడ్నైట్రారాజాఅందిఅమ్మ.
మరునాడునేనుకాలీజీనుండిఇంటికివచ్చేటప్పటికిఅమ్మఇంట్లోలేదు. నేనుమామూలుగాఫ్రెష్అయిచదువుకుంటున్నాను. రాత్రిఎనిమిదికిఅమ్మఇంటికివచ్చింది.
"ఎరారాజాఎంతసేపుఅయిందిరానువ్వువచ్చి. నేనుమార్కెట్కువెళ్లాను. నీకోసంబట్టలుతెచ్చాను" అందిఅమ్మతనుతెచ్చినబట్టలునాకుచూపిస్తూ.
అవిచాలాఖరీదైనబట్టలు.
"అమ్మాఅమ్మాచాలబాగున్నాయిఅమ్మా" అంటూఅమ్మబుగ్గలమీదచుచుప్మంటూముద్దులుపెట్టాను. సందుదొరికితేచాలుఅమ్మనుముద్దులాడాలనిఅనుకున్నాను. అమ్మనుఅలాముద్దులుపెట్టడంలోనాఎంగిలిఅంటాఅమ్మబుగ్గలకుఅంటుకుంది. అమ్మకొంచెంసిగ్గుపడింది. ఇప్పటిదాకానేనుపైపైనముద్దులుపెట్టెవాడినిఇప్పుడుఎంగిలిముద్దులుపెట్టాను.

నాన్నతప్పఅలాంటిముద్దులుఇప్పటిదాకఎవరూపెట్టినట్టులేదుఅమ్మకు. అమ్మగబాగబాతనరూమ్కువెళ్ళింది. నేనుమామూలుగాకాకుండాకావాలనిఅలాముద్దుపెట్టానుఅనిఅనుకొందిఅమ్మ. కానిఅమ్మనన్నుఏమీఅనలేదు.
పదినిమిషాలతరువాతఅమ్మమరలానాదగ్గరకువచ్చికూర్చుంది. నన్నుఆనుకొనికూర్చుంది. నేనుకూడాఅమ్మనుఆనుకోనికూర్చున్నాను. నేనుచాడువుకున్నంతసేపూఅమ్మనన్నుఆనుకొనికూర్చుంది. తరువాతఅమ్మనామొహాన్నిరెండుచేతులతోపట్టుకొనినాబుగ్గలమీదపెదాలమీదఎంగిలిముద్దులుపెట్టిగుడ్నైట్రాజాఅనిచెప్పింది. అల్లాఅమ్మనాఎదురుగానిలబడినామొహాన్నిముద్దులాడుతుంటేనామొడ్డబాగానిక్కిఅమ్మతొడలకురుద్దుకుంటూఉంది. నేనుకూడాఅమ్మనడుముచుట్టూచేతులువేసినామీదికిలాక్కున్నాను. అలాఅమ్మనేనుముద్దులాడుకున్నతరువాతఅమ్మతనరూంకువెళ్ళింది. నేనుఆనందంగానిద్రపోయాను.

మర్నాడుఉదయంఅమ్మటిఫిన్పెట్టింది. నేనుటిఫిన్తినిచెయ్యికడుక్కున్నాను. పక్కనేఅమ్మకూర్చునిఉంది.నేనుఅమ్మతొడలమీదనాతడిచేతులురుద్దుతూతుడుచుకున్నాను. అమ్మమెత్తటితొడలునాచేతులకుతగిలేసరికినాకుఒళ్ళంతాసలపరంపుట్టింది. అమ్మఏమీఅనదులేఅనినేనుఅమ్మతొడలమీదనాచేతులతోనిమురుతున్నాను. అలాఅమ్మమెత్తటితొడలునిమురుతుంటేనాకుమొడ్డలేచింది.
"తుడుచుకున్నదిచాలుకానీఇంకాకాలేజీకివెళ్ళరా" అందిఅమ్మనవ్వుతూ.
సరేఅమ్మాఅంటూవెళ్లిపోయాను.
నేనుకాలేజీలోఉన్నానేకానీనాచేతులకుఅమ్మతొడలమెత్తదనంఇంకాసోకుతూనేఉంది. ఏంటోహాయిగాఉందిఅలాఅమ్మమెత్తటితొడలునిమురుతుంటే. సాయంత్రందాకాఆఅనుభూతిలోనేఉన్నాను. ఆరోజురాత్రికూడాఅమ్మవంటఇంట్లోపనిముగించుకొనినైటీవేసుకొనినారూంకువచ్చినాపక్కనకూర్చుంది.
ఆరోజురాత్రికూడాఅమ్మవంటఇంట్లోపనిముగించుకొనినైటీవేసుకొనినారూంకువచ్చినాపక్కనకూర్చుంది.


ఉదయంఅమ్మతొడలునిమిరినందుకుఅమ్మనన్నుకోప్పడుతుందేమోఅనిభయంభయంగాఉన్నాను. అమ్మవచ్చీరాగానేనాపక్కనేకూర్చుని "ఎరారాజాఅలాఉన్నావు" అంటూనాబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టింది. "అమ్మయ్యఅమ్మకునామీదకోపంలేదుఅనిఅనుకున్నాను. అమ్మనాపక్కనేనన్నుఆనుకొనికూర్చుంది. అమ్మబలిసినసళ్ళునావీపుకుఅడుముకున్తున్నాయి. ఇంకేమీచదివేదినాబొందఅనుకొన్నాను. పాపంఅమ్మకునిద్రవస్తున్నట్టుఉందినావీపుమీదవాలితలనాబుజంమీదపెట్టుకొనినిద్రపోతూఉంది. అమ్మఅలానామీదవాలిపొతేఅమ్మసళ్ళుపొట్టనావెనకఅడుముకున్తున్నాయి. కానిఅమ్మపూర్తిగానిద్రపోలేదు. ఓరకంటితోకొడుకునుచూస్తూఉంది. అమ్మనిద్రపోతూఉందిఅనుకోనినేనుఅమ్మబుగ్గలమీదమెడమీదముద్దులుపెట్టాను. అమ్మచెవివెనకనాకుతున్నాను. ఇంతలోఅమ్మకళ్ళుతెరిచింది. నానెత్తినఒకమొట్టుమొట్టింది "ఏమిటావెధవపనులు. బుద్ధిగాచదువుకో" అందిఅమ్మనావంకచూసినవ్వుతూ.
"అమ్మనీయమ్మఅమ్మమేలుకొనేవుందిరా" అనుకోనితలవంచుకొనిచదవడంలోమునిగిపోయాను.
"నాకునిద్రవస్తూఉందినేనువెళ్లిపడుకుంటాను. నువ్వుబాగాచదువుకో" అందిఅమ్మ. అమ్మనామీదికిఒంగినాచేతులుతీసుకొనితనచేక్కిల్లకురుద్దుకుంటూ "నాబంగారుకొండ" అంటూనన్నుబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టింది. "గుడ్నైట్రాజా" అనితనరూంకువెళ్ళింది.
ఆరాత్రినాకుహాయిగానిద్రపట్టింది. అమ్మమెత్తటిబుగ్గలుతొడలుతలచుకుంటూమొడ్డనలుపుకుంటూనిద్రపోయాను.

మర్నాటినుండిఅమ్మతోఎక్కువచనువుగాఉంటున్నాను. అమ్మకుఅన్నిపనుల్లోసాయంచేస్తున్నాను. మర్నాడుకూడాటిఫిన్చేసిప్లేట్లోనేచెయ్యికడుక్కొనిచేతులుఅమ్మచీరకుతుడుచుకున్తున్నట్టుఅమ్మతొడలకునాచేతులుపెట్టిరుద్దాను. అమ్మతొడలమెత్తదనంఅనుభవిస్తున్నాను. నేనుకాలీజీకివేల్లపోతుంటేఅమ్మనన్నుపిలిచింది."ఒరేయిమదనాఇలారారా." అంది. అమ్మమొహంలోకిచూచాను. అన్ననవ్వుతూఉంది. అమ్మయ్యఅనుకున్నాను. "ఏంటమ్మా" అంటూఅమ్మదగ్గరకువెళ్లాను. "సాయంత్రంనీఫ్రెండ్స్తోతిరక్కుండాపెందరాలేఇంటికిరా" అందిఅమ్మ. "సరేఅమ్మా" అన్నాను. కాలీజీకివెళ్లాను.
సాయంత్రంనేనుఇంటికిరాగానేఅమ్మతయారుగాఉంది.ఇద్దరంకాసేపుషాపింగ్చేసిఇద్దరంమూవీకివెళ్ళాము. టికెట్స్కుక్యూఉంది. అమ్మముందునిలబడిందినేనువెనకనిలబడ్డాను.ఇంతలోఎవడోవచ్చిమామధ్యనిలబడ్డాడు. నేనువాడివంకచూస్తున్నాను.వాడుఎత్తైనఅమ్మపిర్రాలకుతనచేతులుఅడుముతున్నాడు. నాకుచిర్రెత్తుకొచ్చింది. అసలేఅమ్మపిర్రలుఎత్తుగాకసిగాఉంటాయి. నాకుకోపంవచ్చింది. ఏమీఅనలేదు. నేనుబయటకువచ్చిఅమ్మనుబయటకురమ్మన్నాను."అమ్మాఅమ్మానాకుఆకలిగాఉందిఏమైనాటిఫిన్చేసివద్దామురా" అమ్మనుబయటకులాగాను. అమ్మబయటకువచ్చింది. కానినాకుమాత్రంవాడుఅమ్మపిర్రలుమీదతనచేతులువేసినిమరడంకళ్ళకుకట్టినట్టుకనిపిస్తూఉంది. అమ్మపక్కననడుస్తున్నవాడినిమెల్లిగాఅమ్మవెనకనడుస్తున్నాను.అమ్మనడుస్తుంటేఅమ్మఎత్తైనపిర్రలుపైకికిందికిఆడుతుంటేమొడ్డలేచింది.అందుకేకామాలనువాడుఅమ్మపిర్రలుచూచితట్టుకోలేకపోయాడు. అనుకున్నాను. అయినామాఅమ్మపిసికితెనేనుపిసకాలికానీవాడుఎవడోపిసకడంఏమిటి" అనిఅనుకున్నాను. అమ్మఊగుతున్నపిర్రలుచూస్తుంటేఅలాగేఅమ్మపిర్రలమీదచేతులువేసినిమరాలని pinchindi నాకు. అమ్మపిర్రలుతాకుదామనినాచేతులుదురదపెట్టాయి. ఇంతలోఅమ్మసదన్గాఆగింది. స్పీడ్గానడుస్తున్ననేనుఅమ్మకుగుడ్డుకున్నాను. నాచేతులుఅమ్మపిర్రలమీదబలంగాతాకాయి. అమ్మపిర్రలుమెత్తగానాచేతులకుతగలగానేనానరాలుజివ్వుమన్నాయి. నిన్న ఒక సారి కొడుకు తన తొడల మీద తడి చేతులురుద్దుకున్నప్పుడు ఒక సారి ఒళ్ళంతా జలదరించింది అమ్మకు. ఇప్పుడు కొడుకుచేతులు తన పిర్రల మీద బలంగా అదుముకున్నాయి. మరలా అమ్మకు ఒళ్ళంతా ఏదోగాఉంది. మొగుడు పోయిన తరువాత ఏ మగాడి చేతులు తన పిర్రల మీద పడలేదు. కొంపదీసి వీడు తన తొడలు పిర్రలు కావాలని తాకుతున్నాడా అని అనుమానం కలిగింది మాఅమ్మకు. ఏదో పొరపాటున తగిలింది అని సర్ది చెప్పుకుంది అమ్మ. కాని 20 ఏళ్లకుర్రాడు తన పిర్రలు తన తొడలు చూచి మొడ్డ లేపుకుంటున్నాడు అంటే అమ్మకుకొంచెం త్రిల్లింగ్ గానే ఉంది

No comments:

Post a Comment