CLICK ME

Saturday, 24 December 2016

సరుంగు బూర్ బూర్ ఆట

నేను వచ్చేసరికి గుడికి వెళ్ళిన మహిళా సామ్రాజ్యం మొత్తం వచ్చేసింది, వాళ్లతో పాటు శారదా కుడా వచ్చింది. బందువులు అందురూ వెళ్ళిపోయారు ఒక్క రమణి , మేము తప్ప , సాయత్రం అందరు పైన మిద్ద మీదకు వెళ్లి కూచొని అంత్యాక్షరి ఆడాము. వాళ్లతో పాటు శారదా కుడా వచ్చింది. అది బోరు కొట్టేకొద్ది ఇంకో అట ఏదైనా ఆడదాము అన్నారు, వాళ్ళకు ఏమి అట ఆడాలో తెలియడం లేదు. నన్ను చెప్పమన్నారు. సరుంగు బూర్ బూర్ ఆడదామా అన్నాను. వాళ్ళకు ఎలా ఆడాలో తెలిదు చెప్పమన్నారు.సరుంగు బూర్ బూర్
అందరం చుట్టూ కుచోవాలి మద్యలో దొంగ ఉంటాడు. టవల్ ను మడతలు వేసి తాడు లాగా పేని చివర కట్టేసాము అదేమో మూరడు పొడవు వుంది ఓ వైపు పట్టుకోవడానికి ఇంకో వైపు దొంగను కొట్ట డానికి. అందరు చేతులు వెనుకకు పెట్టుకొని ఒకరి మోకాళ్ళు ఇంకొకరి మోకాళ్ళతో ఆనించి మద్యలో కూచొన్న దొంగకు రౌండ్ గా కూచొన్న వారి వెనుక వైపు కనబడకుండా కుచోవాలి గో అనగానే టవల్ ఒకరి చేతి నుంచి ఇకోకరికి మార్చుకొంటూ దొంగ గమనించకుండా ఆ టవల్ తో దొంగను బాదాల , ఒక వేల దొంగ కొట్టే వాళ్ళను పట్టుకొంటే అప్పుడు వాళ్ళు దొంగ , వాళ్ళు లేచి మద్యలో కుచోవాలి మద్యలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి లేచిన వాళ్ళ ప్లేస్ లో కుచోవాలి. కొట్టే తప్పుడు చిన్నగా కొట్టాలి అది కుడా వీపు మీదనే కొట్టాలి అంటూ రూల్స్ అన్ని చెప్పి దొంగను నిర్ణయించడానికి 5 మంది కాలిసి తప్పట్లు వేసాము. చివరికి రాజి దొంగ గా మిగిలింది
సరుంగు బూర్ బూర్
సరుంగు బూర్ బూర్
అందరం రౌండ్ గా కుచోన్నాము నాకు కుడి పక్కన రమణి , రమణి పక్కన రాజి వాళ్ళ అమ్మ , తరువాత శారద , శైలజా , నిర్మలా , శాంతా , నేను అలా అందరు ఒకరి మోకాళ్ళకు ఇంకొకరి మోకాళ్ళు తగిలేటట్లు ఆనించి మద్యలో గ్యాప్ కన బడకుండా వాళ్ళ చీరలు లేదా లంగాలు కొద్దిగా విశాలంగా చేస్తూ వెనుక టవల్ పాసన్ అయ్యేది కనబడకుండా చేసారు. మద్యలో రాజి ముంగాళ్ళ మీద కూచొని చుట్టూ తిరుగుతూ తనను ఎవరూ కొడుతున్నారో గమనించి పట్టుకోవాలి.సరుంగు బూర్ బూర్
టవల్ నా చేతిలో తీసుకోని నా వెనుక రమణికి ఇస్తూ , గో అన్నాను అలా టవల్ పాసాన్ అవుతూ వెళ్ళా సాగింది. రమణి దగ్గర నుంచి అలా వరులలో వెళ్ళాలి కాని రమణి తెలివిగా తన చేతిలోనే పట్టుకొని , పక్క వాళ్ళకి ఇదిగో , ఇదిగో అను సైగ చూస్తూ , ఉరికే కదిలింది. తన కదిలికకు అనుగుణంగా రాజి వీపు రమణి వేపు ఉంచుతూ మాకు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళను గమనించ సాగింది. రమణి టవల్తో , టాప్ మంటూ రాజి వీపు మీద బాది వెంటనే చేతులు వెనకకు పెట్టి టవల్ నా చేతికి ఇచ్చింది , నేను శాంతా కు పాసాన్ చేశాను , అక్కడ నుంచి అలా ముందుకు వెళ్ళింది. ఇందాక ట్రిక్ మల్లి ప్లే చేస్తారు అనుకోని రాజి మా వేపు చూడ సాగింది. టప్ మంటూ వీపు మీద టవల్ దెబ్బ, తను అలా చూసే సరికి టవల్ వెనుక మాయం అలా ఓ 5 దెబ్బలు పడేసరికి రాజీకి అక్కడ జరిగే ట్రిక్ అర్తం అయ్యింది, 6 సారి శారదా కొట్టడానికి టవల్ బయటకు తియంగానే టక్కున వెనుకకు తిరిగి దాన్ని పట్టేసుకుంది.సరుంగు బూర్ బూర్
ఇప్పుడు శారదా దొంగ, రాజి వెళ్లి శారదా ప్లేస్ లో కుచోంది. గో అనంగానే టవల్ రాజి చేతి నుంచి పాస్ అన్ అవుతూ వేళ్ళ సాగింది. ముంగాళ్ళ మీద కూచొని శారదా అంటూ ఇటూ చూడసాగింది. రాజి వాళ్ళ అమ్మ చేతినుంచి టాప్ మంటూ టవల్ శారదా వీపు మీద పడింది , తను అటు తిరిగే లోపు టవల్ మాయం తను మా వైపు తిరిగింది ,మల్లీ రాజీ వాళ్ళ అమ్మ ఇంకో వేటు టప్ , అలా అక్కడక్కడే శారదకు నాలుగు దెబ్బలు పడ్డాయి , 4 దెబ్బలు పదేకొడ్డి గేమ్ బాగా అర్తం అయి తను హుషారుగా అందర్నీ గమనించ సాగింది.
వెనుకున్న నా చేతి వెళ్ళని ఇంకో చేతి వెళ్ళు పట్టుకోన్నాయి. బహుశా శాంతా అయి ఉంటుంది అనుకున్నా, నేను కుడా నా చేతి వేళ్ళతో తన చేతి వెళ్ళాను పెనవేసా అల్లా కొద్ది సేపు వేళ్ళతో సరసాలాడే కొద్ది నా చేతిలోకి టవల్ వచ్చింది సరిగ్గా శారదా వీపు నా వైపుకు వుంది వెంటనే తన వీపు మీద వో దెబ్బ వేసి టవల్ ను పాస్ అన్ చేసి నా చేయి వెనకకు పెట్టుకొన్నాను. నా దెబ్బ తిన్న శారద వీపు గోక్కుంటూ ఇటు తిరగ కుండా ఆటే తిరిగి కుచోంది శాంతా చేతిలోని టవల్ శారదా వీపు మీద నాట్యమాడింది. అప్పుడే నా చేతి వెళ్ళు ఇంకొకరి చేతి వేల్లలోకి తీసుకోని నొక్క సాగాయి. అంటే ఇందాకా నా చేతి వెళ్ళాను పట్టు కొన్నది శాంతా వెళ్ళు కాదన్నా మాట అంటే అవి రమణి వి , తన వెళ్ళాను నా వేళ్ళతో బందించి తన వైపుకు చూసాను నా వైపు కోరికతో చూస్తూ తన కింద పెదవిని సిల్క్ స్మితా లెవల్లో కొరుకుతూ తన మోకాలితో నా కాలును కొట్టింది. నా మోకాలిని తన తోడ మీద వేసి నొక్కికు తన చేతి వెళ్ళాను నా వేళ్ళతో పట్టుకొని తన అరచేతి మీద చిన్నగా గిచ్చాను. “అబ్బా ” అంటూ జరిగి కుచోంది
పక్కనే ఉన్న శాంతా “ఏమైంది రమణి ” అంది.
“ఇక్కడో మగ చీమ వున్నట్లు ఉంది అది నా చేతిని కుట్టింది ” అంటూ నేను గిచ్చిన చేతిని బయట పెట్టింది. వాళ్ళు మాట్లాడు కొంటుండగా నేను నా చేయిని తన చేతి లోంచి తీసేసా.
“మబ్బుగా ఉంది అక్కడ చిమే కుట్టిందని నీకు ఎలా తెలుసు అందులోనా మగ చిమే కుట్టింది అని ఎలా తెలుసు ” అంటూ బేతాళ ప్రశ్నలు వెయ సాగింది.
“అబ్బా శాంతా ఎదో నవ్వు లాటకు అలా మగ చిమ కుట్టింది అన్నాను, ఎదో కుట్టినట్లు అయితే చీమే ఉంటుంది అని అలా అన్నాను ” అంది రమణి. మేము అలా మాట్లాడుతూ ఆడుతూ ఉండగా ఆ మాటల్లో పడి శాంతా దొంగ అయ్యింది. శారదా నా పక్కకు వచ్చి కుచోంది. తన మోకాలు నా మోకాలికి అనిచ్చి కుచోంది , పలుచని లంగాలో తన బలిసిన తొడలు లీలగా కనబడ సాగాయి. ఏపుగా ఎదిగిన తన సన్నులు జాకేట్లోంచి దూకడానికి సిద్దమైన జోడేద్దుల్లా ఉన్నాయి. ఇటు పక్క రమణి తన చేతితో నా చేతి మీద ఎదో గీతాలు గియ సాగింది, అసలు ఏమి గిస్తోందొ అర్తం కాలేదు. మిగిలిన అందరు ఉత్సాహంగా ఆడుతున్నారు, నేను రమణి చేతి వేళ్ళతో ఆడుతూ అప్పుడప్పుడు టవల్ పక్కకి పాస్ చేస్తూ మిగతా వారితో కలిసి పోసాగాము. ఓ 20 నిమిషాలు అట సాగేకొద్ది అక్కడ వాతావరణంలో మార్పు రాసాగింది. ఉన్నట్లు ఉండి ఈదురు గాలులు, దానికి తోడూ ఉరుములు మెరుపులు రాసాగాయి.సరుంగు బూర్ బూర్
అవాతావరణం చూసి రాజి వాళ్ళ అమ్మ “ఇక ఆడింది చాల్లే ఇంట్లోకి పదండి, పెద్ద గాలీ వానా వచ్చేటట్లు వున్నాయి” అంటూ అందరిని కిందకు రమ్మంటు తన పైన ఉన్న బట్టలు తీసుకోని వెళ్ళింది. ఒకరి వెనుక ఒకరు కిందకు దిగసాగారు. అందరు దిగారు, నా ముందు రమణి నా వెనుక శారదా నేను మద్యలో దిగుతుండగా కళ్ళు బైర్లు కమ్మేతట్లు మెరుపు మెరిసింది. ఆ మెరుపులో మా ముందు వున్న వాళ్ళు నడవ దిగేసి ఇంట్లకి వెళ్లారు. ఆ మెరుపు మా కళ్ళు బెర్లు కమ్మగా ఓ నిమిషం అక్కడే నిలబడి పోయాము , మెరుపు వెంటనే గుండేలదిరేతట్లు ఉరుము ఉరిమింది. ఆ సౌండ్ కు ముందు నుంచి రమణి , వెనుక నుంచి శారదా ఇద్దరు నన్ను వాటేసుకొని తన రొమ్ములను నాకేసి అదిమి పెడుతూ తమ చేతులతో బందీని చేసేసారు. ఓ చేయి ముందు , మరో చేయి వెనుక వేసి ఇద్దరినీ సముదాఇస్తూ, “ఇక భయం లేదు పదండి అంటూ ” ముందు రమణిని మెట్లు దింపుతూ వెనుక శారదా తన శరిరాన్ని నాకేసి నొక్కి పట్టి కిందకు దిగ సాగింది. పైన మేరిసిన మెరుపు కు ఊర్లో transformer లో fuse ఎగిరి పోయి ఊరంతా చీకటి అలుము కుంది.సరుంగు బూర్ బూర్
ముందే వెళ్ళిన రాజి వాళ్ళ అమ్మ ఇంట్లో దీపం వెలిగించింది మేము లోపలి వచ్చే కొద్దీ. “ఈ మబ్బులో నువ్వు ఇంటికి ఏమి వెళతావు ఇక్కడో బొంచేయి , తగ్గితే వేలుదువుగాని” అంది రాజీ వాళ్ళ అమ్మ. లాంతరు వెలుతురులో అందరు కూచొని బొంచేసాము. గాలి తగ్గింది కాని మెరుపులు , ఉరుములూ తగ్గలేదు , ఉరిమినప్పుడల్లా నా పక్కనే కూచొన్న రమణి నా చేయి గట్టిగా పట్టేసుకొంటుంది. లాంతరు మసకలో అది కనబడ లేదు ఎవ్వరికీ , ఓ పక్క శారదా కుడా ఆ ఉరుములకు భయపడ సాగింది.
“అత్తా నేను వెళతాను ఇంకా ” శారద బయలు దేరింది.
“శివా వెళ్లి దిగపెట్టి రావా , బాగా మబ్బుగా ఉంది ” అంటూ రాజి వాళ్ళ అమ్మ నా చేతికి చేతి లైట్ ఇచ్చింది. ఆ లైట్ వేసుకొంటూ ఇద్దరం వాళ్ళ ఇంటిదారి పట్టాము. కొద్ది దూరం వెళ్ళే కొద్ది ఇందాకటి మిద్ది మీద వేరిసినట్లు మెరుపు మెరిసి ఆ తరువాత పెద్దగా ఉరిమింది , నన్ను అనుకోని నడుస్తున్న శారదా ఆ సౌండ్ కి కట్టిగా అతుక్కొని పోయింది. గుండ్రాయిల్లాగా తన రొమ్ములు నా ఎద కుచ్చుకొంటుండగా ఆ మబ్బులో నా రెండు చేతులు తన పిర్రాల మీద వేసి వాటిని వత్తుతూ తనను నా కేసి నొక్కు కొన్నాను, అప్పుడప్పుడే లేస్తున్న నా మొడ్డ తన బొడ్డు తాకు తుండగా గట్టిగా ఉన్న తన పిర్రలు నా చేతికి లొంగనంటున్నాయి. అక్కడ నడి విదిలో అలా నించోవడం వంచిది కాదని, పద వెళదాము అని తనను నడిపించు కొంటు తన ఇంట్లో దిగ బెట్టి , లైట్ సాయంతో ఇంటికి వచ్చాను.
నేను మిద్ద మీద పడుకోవడానికి వీలు లేక పోవడం వలన శాంతా , రమణి పక్కనే ఉన్న రూమ్ లో పడుకొన్నాను ఒక్కడినే , కొద్ది సేపటికి అందరు పడుకొని నిద్దర పోయారు, కాని ఉరుములు మెరుపులు తగ్గలేదు. సౌండ్ కు నిద్దర పట్టక నీళ్ళు తాగుదామని కిచెన్ లోకి వెళ్లి నిల్లు తాగి వస్తుంటే శాంతా వాళ్ళు పడుకొన్న రూము లోంచి రమణి బయటకు వచ్చి , శివా నేను నీ రూమ్ లో పడుకోనా , నాకు బయంగా ఉంది ఈ ఉరుములతో అంటూ నాతొ పాటు నా రూమ్ లోకి వచ్చేసింది. ఇంకో బెడ్ తేనా అంటే , వద్దులే ఉరుములు పోయిన తరువాత లోనకు వెళ్లి పడుకొంటా అంటూ వచ్చి నాతొ పాటు నా బెడ్ చివర పడుకొంది, నేను మద్యలో పడుకొన్నాను. బయట నుంచి ఉరుముల సౌండ్ రాకుండా తలుపు వేసి వచ్చింది నా వెనుక వచ్చే తప్పుడు. కొద్దిసేపటికి పెద్ద ఉరుము సౌండ్ కు ఆ చివర పడుకున్న రమణి ఎగిరి నా మీద పడి నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని పడుకోండి ఓ కాలు నా మీద వేసి తన చేత్తో నన్ను చుట్టేసింది.
పాడుకొనే ముందర నైటి వేసుకోన్నట్లు ఉంది , నా మీద కాలు వేసినప్పుడు తన నైటి పైకి లేచిపోయి తన బలిసిన తన పిక్కలు కనబడ సాగాయి తనేమో భయంతో నన్ను గట్టిగా కరుచుకోండి పోయింది. నా చేతిని తన పిర్రల వెనుక వేస్తూ తనను నాకేసి హత్తు కొన్నాను. తన రొమ్ములు నాకేసి నొక్కేస్తూ పూర్తిగా అతుక్కొని పోయింది. తన రొమ్ములు మెత్తగా నాకేసి వత్తుకో సాగాయి. వాటి మెత్తదనం ఆస్వాదిస్తుండగా నా మొడ్దేమో నిక్కబోడుచుకొని రమణి లేపిన తన కాళ్ళ మద్య గుచ్చుకోసాగింది. తనేమి పూర్తిగా నిద్రపోలేదు ఉరుముల భయంతో నా బాడీ లోని మార్పులు తన బాడికి తేలుస్తుండగా భయంతో ఇంకా గట్టిగా పట్టుకొనివుండి పోయింది.
వెచ్చగా తన బాడీ ఇస్తున్న వేడి నా లోని వేడిని ప్రకోపిస్తుండగా నా మొడ్దేమో నిక్కి నిగిడి తన బాడీ లోని కింద బాగాల్ని ఒక్కొక్క దానినే తాకుతూ మాజా చేయ సాగింది. తనేమి కన్నెపిల్ల కాదు అప్పటికే మాగాడి పొందు అనుభవించింది నా బాడీ లోని ప్రతి చర్యా తనకు సుపరిచితమే, తన బాడీ ఓ వైపు భయంతో , మరో వైపు కోరికతో నన్ను కోరుకోసాగింది అనడానికి సూచికగా , తను నన్ను ఇంకా గాట్టిగా పట్టేసుకొని తన ఉపస్తను నా మొడ్డ కేసి నొక్కి పడుతూ మా మద్య గాలి దురనంతగా పట్టేసుకుంది.
తన వత్తడికి నా మొడ్డ తన పూకును నైటి మీద నుండే వత్తేస్తూ లోనకు దూరడానికి పోడవ సాగింది. దాని వత్తడి తన పూకుకు తెలిసినట్లు తన కుడా ఇంకా తన కాలును నా మీదకు జరుపుతూ దాని వాత్తడి ఇంకా కావాలంటూ ఎంజాయ్ చేయసాగింది. నా చాతీ మీద ఉన్న తన మొహాన్ని నా వైపుకు తిప్పుకొంటూ తన పెదాలను నా పెదాలతో బందించాను. తన పెదాల కమ్మ దానాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తన బాడీ వెచ్చ దాన్నాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉరుములు , మెరుపులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపు కున్నాను.
నా పెదవులకు అనుగునంగా తన పెదవులను అందిస్తూ నా ముద్దులోని తియ్యదన్నాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తన పెదవులను నా కందిచ్చేసింది, వాటి మెత్తదన్నాన్ని , వెచ్చదన్నాన్ని, తియ్యదన్నాన్ని చవి చూస్తూ నా చేతులతో తన పిర్రలు పిసుకుతూ మద్యలో తన నైటి మీద నుంచే తన గుద్ద చిలకను తడుముతూ తనను నా మీదకు లాక్కొని తన పూకును సరిగ్గా నా మొడ్డ మీదకు వచ్చేటట్లు లాక్కొని తన పెదాలను విడవ కుండా చప్పడిస్తూ తన వీపు వెనక చేతులేసి తన నైటి ని తన పిర్రాల్ పైకి పిక్కోంటు తన పిర్రాలను తన ప్యాంటి మీద నుండే నొక్కుతో , తన ప్యాంటి కింద చేతి వెళ్ళాను దూర్చి తన పూకు పెదాల చివరలు తడుముతూ వుంటే, తనేమో పూకు పెదాల మీద నా వేళ్ళ స్పర్శ తగలగానే ఉలిక్కిపడి తన పెదాలను నా పెదాల చేర నుంచి తప్పించుకొని. నా మీద నుంచి జారి నా పక్కకు వచ్చేసింది.
నేను తన వైపుకు తిరుగుతూ నైటి మీద నుంచే తన గుబ్బలు పట్టుకొని వాటి గట్టిదనాన్ని పరీక్షిస్తూ నా మోకాలిని తన కాళ్ళ మద్య వత్తుతూ సైడు నుంచి తన పెదాలను నా పెదాలతో బందిస్తు నైటి మీద నుంచే తన రోమ్ములును వాటి ముచ్చికలను నలుపుతూ , మోకాలితో తన పూకు మీద వత్తడి తెచ్చేకొద్దీ ఆ ముప్పేట దాడికి తను శరీర భాగాలన్నీ కపిస్తుండగా తన పెదాలను నాకు అప్పగించి తన గుద్ద పైకి ఎగేస్తూ నా మోకాలికేసి తన పూకును వత్తుకుంటూ పూకు రసాలు తన ప్యాంటి తడిపేస్తుండగా కార్చేసుకుంది.
తనను కొద్దిసేపు తెరుకోనిచ్చి, తన మీదకు ఒరిగి పొతూ తన రొమ్ములను తన నైటి మీదనే వత్తుతూ నా మొడ్డతో తన పూకు మీద పొడుస్తూ తన పెదాలను నా నోట్లోకి తీసుకోని చప్పడించాను. తనేమో చిన్నగా మూలుగుతూ తన గుడ్డను రంగుల రాట్నం తిప్పినట్లు నా మొడ్డ చుట్టూ తిప్పుతూ “మ్ మ్ ” అంటూ నా నోట్లో తన పెదాలతో సౌండ్ చేయ సాగింది. నా కాళ్ళతో తన నైటి పైకి పీకుతూ ఆ రూమ్ లో ఉంచిన లాంతరు మసక మసక వేలుతరులో తన పిక్కల అందాలు ఆస్వాదిస్తూ, నైటి అంచులు పట్టుకొని తన పిర్రల కింద నుంచి పైకి పీకి తన తలను పైకి ఎత్తి పైనుంచి తీసి పక్కన పడేసాను, తను నా కింద ప్యాంటి , బ్రాతో ఆరేసుకొని ఆహ్యనిస్తున్నట్లు ఉంది.
తన మీద పడుకొని చేతులు వెనుకకు పెట్టి తన వీపువెనుకన ఉన్న తన బ్రా భహుక్స్ తప్పించే కొద్ది, తన రొమ్ముల మీద నుంచి తన బ్రా పక్కకు తప్పుకొని తన అందాలను మసక మసక వేలుతరులో కను విందు చేయ సాగాయి , కిందకు వంగి తన రొమ్ములను నా నోట్లోకి తీసుకొంటూ అంది నంతా నా నోట్లోకి కుక్కు కొంటు తన ముచ్చికలను నా పళ్ళతో పట్టి నాలుకతో తడుపుతో ఇంకో చేత్తో రెండో రొమ్మును చేతి నిండా పట్టుకొని ముచ్చికను చేతి వేళ్ళతో నలుపుతూ, తన రొమ్ము మొదల్లు పట్టుకొని కుదిపేస్తుంటే తనేమో పైకి లేస్తూ తన రొమ్మును నా నోటికి కావలిసినంతా అందిచ్చింది.
నా నోటితో, చేతితో తన రొమ్ముల మీద దాడి చేస్తూ , కొద్దిగా కిందకు జరిగి తన బొడ్డు మీదకు వచ్చి దాని లోటును నా నాలుకతో కొలుస్తూ చేతులతో తన ప్యాంటి అంచులు పట్టుకొని తన పిర్రలు పైకి లేపుతూ తన కింద నుంచి కిందకు పీకేసి, తన బొడ్డు మీద నుంచి కిందకు జారుతూ తన పూకు మీద ముద్దులు పెట్టాను , నా పెదాలు తన పూకు రసాలతో తడి తేరిన తన పూకు పెదాలును తాక గానే, అంతకు ముందెప్పుడు అక్కడ పెదాలు తాక నట్లు ఎగిరి పడింది , నా చేతులతో తన పిర్రలు పట్టేసుకొని నా నోటిని తన పూకు పెదాలకు వత్తేసుకుంటూ, నా పెదాలతో తన పూకు పెదాలను చప్పడించ సాగాను, అంతకు ముందే తను కార్చిన తన పూకు రసాలు నా పెదాలకు వగురు వగురుగా తగులు తుండగా నా నాలుకతో తన పూకులో గుచ్చాను. అక్కడేదో గూటం తన పూకు మట్టానికి దూరినట్లు మూలుగుతూ తన పంగా ఇంకా విడదిస్తూ తన చేతులను నా తల చుట్టూ వేస్తూ తన పూకు కేసి వత్తుకోసాగింది. తన చేతుల కనుగుణంగా నా పళ్ళతో తన గొల్లి ని కొరుకుతూ నాలుకను అందినంతా తన పూకులో పొడుస్తూ చేతిని పైకి తన సన్నుల మీదకు జరుపుతూ వాటి మొదల్లు పట్టుకొని పిసుకుతూ తన ముచ్చికలను వేళ్ళతో నలుపుతుంటే అంత వరకు ఆ సుఖం తను ఎరుగ నట్లు స్పందిస్తూ , మూలుగుతూ తన బాడీ అంతా జార్క్ లిస్తుండగా నా నాలుక చుట్టూ వగరు వగరుగా తను పూకు రసాలు కార్చేసింది.
తన చేతులను నా తల మీద నుండి తీసేస్తూ , తన ఊపిరి వేగం పెరుగుతుండగా దానిని కంట్రోల్ చేసుకోవడాని కన్నట్లు తనను నా మీద నుండి పక్కకు దొర్లిస్తూ ఊపిరి వేగంగా అప్పుడే 200 ఒలంపిక్ రేస్ లో పరిగేట్టినట్లు ఆయాస పడుతూ కాళ్ళు చేతులు ఆరేసి ఆ మసక మసక వెలుతురులో అలసిపోయిన అప్సరసలా వుంది.
తన మీద నుంచి పక్కకు జరిగి నా బట్టలు వలిచేస్తూ నా కాలిని అలిసిన పోయిన తన బాడీ మీద వెస్తూ నా చేతులతో తన రొమ్ముల మీద వేసి నిక్కబొడుచుకొన్న తన ముచ్చికలు మీద నా చేతి వేళ్ళతో రాపాడిస్తూ చాల్లారుతున్న తన కామ నాడులు తిరిగి ప్రకోపిస్తుండగా, ఆ కోరిక తన నర నరాన పాకుతుండగా మత్తెక్కిన కళ్ళతో నా వైపుకు తిరిగి నా పెదాలను తన పెదాలతో బందిస్తూ తన నాలుకను నా నోట్లోకి తోసింది. తన నాలుకను నా నోటితో పిలుస్తూ తన మీదకు చేరి తన కాళ్ళ మద్య కూచొని తను సిగ్గుతో తన చేతులతో మొహం కప్పేసు కొంటుండగా , తన తొడలు విడదిస్తూ తన పూకు పెదాలకు నామొడ్డ కొనను ఆనిస్తూ తన మోకాళ్ళను నా చేతుల మీద వేసుకొని తన కాళ్ళును వెనుకకు వంచి ఒక్క సారిగా తనలోకి దూసుక పోయాను.
అప్పటికే రెండు సార్లు కార్చుకొని తన పూకు రసాలతో తడిచిన తన పూకు రహదారి సర్రున లోనకు దూరడానికి సహకరిస్తుండగా తన పూకు మాట్టానికి మొదటిసారి దూసుకెళ్ళినట్లు టైట్ గా అడుక్కంటా వెళ్లి అక్కడ సెటిల్ అయ్యాను. నా మొడ్డ గుండు ఒరిపిడి సుఖాన్ని , కొద్దిగా బిగుతనం వలన బాధను కలిగిస్తుండగా ఆ రెండిటికి ఎలా రియాక్ట్ కావాలో తెలియక “ఆ ………..మ్మ్ …………..శివా ” అంటూ తన కాళ్ళు నా చేతి నుంచి తీసి నా పిర్రల మీద వేసి తన కేసు నొక్కుకుంటు నన్ను తన లోకి లాక్కొంది. అప్పుడే తన పూకు బిగుతనాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఇంకా కావాలి అంటూ నా నడుం ను తన కేసి నొక్కాను అప్పటికే తన పూకు కట్టానికి వున్నా నా మొడ్డ మొదలు వెళ్లి తన గర్బ కుహరానికి తాకు తుండగా ఎప్పుడూ తన మొగుడు కుడా వెళ్ళని లోతులకు నేను వెళ్లేసరికి ఆ లోతుల్లో నా మొడ్డ పెట్టె ఒరిపిడికి తన పూకు సంకోచ వ్యాకోచాలు చెందుతుండగా తన నా మొడ్డ చుట్టూ తన పూకు రసాలు కారుస్తూ ఇంకోసారి తన పూకును తడిపేసింది. ఆ నీరసం తన వాళ్ళంతా పాకగా , తను పూకు, వళ్ళు నా కప్పగించేసి తను తల పక్కకు వాల్చేసింది.
తన తొడల అందాలు , తన గుబ్బల బిగుతనం చూస్తుంటే తన పూకులో నా మొడ్దేమో నిక్కి నిగిడి తన గర్బాశయం లోకి దూరాగా, ఆ దూరుడికి తను మామూలు స్తితికి వస్తూ తన పూకు పెదాలతో నా మొడ్డ చుట్టూ బిగిస్తూ తన పిర్రలు పైకి లేపింది. నా మొడ్డను సాంతం బయటకు పికి అదే స్పిడుతో లోపలికి గుద్దుతుంటే నా వట్టలు తన గుద్ద మీద తపాక్ తపాక్ మని సౌండ్ చేస్తుంటే, గుద్దుడు వేగానికి తన తల పైకి లేపి నా మొడ్డ తన పూకు లోకి ఎలా వెళుతుంది అని చూసుకోంటు ఆ దృశ్యానికి కసేక్కి పోతూ తన పిర్రలు నా దేంగుడికి అనుగునంగా కదుపుతూ తనకు ఇంక కార్చే ఓపిక లేక తన కాళ్ళతో నా వీపును చేట్టేసి తన మీదకు లాక్కొంటు, నా మొడ్డ చుట్టూ మిగిలిన రసాలు కార్చేసింది. తన పూకు రసాల తడి ఆ కండరాల జలదరింపు నా మేడ్డకు తేలుస్తుండగా , నా వట్టల్లోని రసం నా మొడ్డగుండులోంచి తన పూకు లోకి పిచికారి చేస్తుండగా తన పిర్రలు పట్టేసుకొని తన పూకు మట్టానికి అదిమి పేడుతూ మొడ్డ రసాలు డైరేక్టుగా తన గర్బాశయం లో పడేటట్లు చిమ్మేస్తూ తన మీద పడుకోండి పోయాను. తన చేతులు రెండు నా వీపు మీద వేస్తూ , తన కాలతో నా పిర్రాలను పట్టేసుకొని ఇంకా లోనకు లాక్కొని పడుకోండిపోయింది.
మా గుద్దుడి సౌండ్ కి భయపడి నట్లు , ఉరుములు తగ్గిపోయినాయి తన మీద ఓ పది నిమిషాలు పడుకోగానే నా మొడ్డ మెత్తబడి తన బొక్కలోంచి జారి వచ్చేసింది. నేను తన మీద నుంచి లేచి పక్కకు దొర్లి తన పక్కన పడుకోగానే , తనేమో తన కాలు కొద్దిగా పైకి లేపి తన గుద్ద కింద దిండు వేసుకొని అలాగే పడుకోండి పోయింది.
“ఎందుకు అలా దిండు అన్ని అయిపోయినాకా పెట్టు కొంటున్నావు. ముందు పెట్టుకుంటే ఇంకా లోపలి దూరెది కాదా ” అన్నాను. తన మెడ నా వైపుకు తిప్పి నా నుదిటి మీద ముద్దు పెడుతూ నీకు తరువాత చెపుతాలే అంటూ నిద్రలోకి జారుకోంది. నేను తన మీద కాలు వేసుకొని తనతో పాటు నిద్ర పోయాను

No comments:

Post a Comment